Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน มิถุนายน 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน มิถุนายน 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 มิถุนายน 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 11-16 มีนาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่่สากลแด่คณะจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี จำนวน 4 ท่าน ในการมาเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาฃาติสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย และอาจารย์ราตรี เมฆวิไล เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารไทย ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนอาหารยุโรปให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน สาธิตและสอนอาหารยุโรปให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในเมนู Nicoise,Bouillabaisse,Chicken Coq au vin,Tarte Tatin
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์เชียงราย
วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์เชียงราย จำนวน 184 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน เมษายน 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน เมษายน 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 20 เมษายน 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
วิทยากรสาธิตการประกอบอาหารไทยเพื่อการบริการ ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยเพื่อการบริการ ในเมนู น้ำพริกลงเรือปลาฟูหมูหวาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันทำอาหารแห่งเกาะบาหลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันทำอาหารแห่งเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ภาคทฤษฎี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และภาคปฏิบัติ วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 )
อบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถ ขันสี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0075179
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup