8
Prev
Next
 
โครงการความร่วมมือข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวให้มีมาตรฐานและสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 "นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหศาสตร์ยั่งยืน" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อเรื่อง Food Photo ให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Food Photo ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เอกเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักเรียน ศูนย์การเรียนS&P ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการและบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักเรียน ศูนย์การเรียน บริษัท S&P ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการและบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจากบริษัท โยชิดะ ซังเกียว จำกัด
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะจาก บริษัท โยชิดะ ซังเกียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบในการทำขนมในประเทศญี่ปุ่น นำโดย ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 และ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ โรงเรียนสงวนหญิง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายใต้งานการแข่งขันทางวิชาการ และงานนิทรรศการ “Open House เลิศล้ำวิชาการ สืบสานศาสตร์ศิลป์ เยือนถิ่น ส.ญ.” ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0168302
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup