Prev
Next
 
นักเรียนทุน Rosny Collegeเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและฝึกอบรมการประกอบอาหารและขนมไทย
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครโฮบาร์ต รัฐแทสมาเนียในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบัน Rosny College จำนวน 2 ท่าน
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Rosny College
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60,3ธ.ค.60 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำอาจารย์และนักเรียนจาก Rosny College จำนวน 3 คน
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จาก Rosny College ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จาก Rosny College ประเทศออสเตรเลีย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี
วันที่19 - 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ุ และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้ขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย
ในวันที่ 17 พ.ย. 60 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้ขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย
จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ร่วมเป็นผู้จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน ณ สตูดิโอ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0065324
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup