Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิไล เป็นวิทยากรสาธิต
สาธิตการประกอบอาหารไทยภายในงานเทศกาลอาหาร ณ โรงแรมแดวู กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
วันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2561 อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหารไทย ภายในงานเทศกาลอาหาร ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
อบรมหลักสูตรครัวซองค์และเดนิช ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ - พฤหัสบดี)
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรครัวซองค์และเดนิช ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารยุโรปให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารยุโรปให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้า รุ่นที่ 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สีเป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้ ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน"ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน จังหวัดสุพรรณบุรี "รุ่นที่ 2 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัจยา เมฆราวี และอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต
จัดอบรมการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้า รุ่นที่ 1
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 1
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมไทยและอาหารเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน"ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน จังหวัดสุพรรณบุรี "รุ่นที่ 1 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0098568
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup