Prev
Next
 
งานทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2560
วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำบุญวันครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน
โครงการThai Cooking Class สำหรับนศ.มหาวิทยาลัยYongsan,South Korea
วันที่ 9-13 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ College of Hotel & Tourism Management Yongsan ,South Korea The Coffee Club,Australia จัดทำโครงการ Thai Cooking Class ให้กับนักศึกษาชาวเกาหลี 12 คน จาก College of Hotel & Tourism Management Yongsan
ฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 (TUCC)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 (TUCC) ในงาน THAIFEX World of Food: Asia 2017 โดยโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในนามศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
วันที่ 13 และ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ”
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ2 เดือนธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนธันวาคม 2559 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 ธันวาคม 2559) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0067385
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup