8
Prev
Next
 
สาธิตการประกอบอาหารไทยโครงการอบรมการปรุงอาหารไทย ภายใต้ธีม Amazing Thai Taste
วันที่ 14-22 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยโครงการอบรมการปรุงอาหารไทย ภายใต้ธีม Amazing Thai Taste โดยมีผศ.อรรถ ขันสี และอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ บุคลากรมสด. ให้ความรู้ในด้านการประกอบอาหาร ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องสาธิตและบรรยายและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการทำอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับพนักงานบริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด
วันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับพนักงานบริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 25 ท่าน โดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรในการสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดบริการอาหารและขนมเบรคให้กับนักบริหารระดับสูง
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดบริการอาหารและขนมเบรคให้กับนักบริหารระดับสูง "งานอบรมหลักสูตรประกาศฯชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น23" ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหารให้กับสถาบันอาหาร
วันที่ 9-10 และ 12 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหาร โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ดำเนินการเป็นผู้จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหาาร ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย โดยมีอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตการประกอบอาหารไทยและการฝึกอบรมพ่อครัว/แม่ครัวจากร้านอาหารต่างๆ ณ กรุงไนโรบี
วันที่ 7-12 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครทูต ณ กรุงไนโรบี โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาหารไทยและการฝึกอบรมพ่อครัว แม่ครัวจากร้านอาหาร ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0168183
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup