8
Prev
Next
 
สวัสดีปีใหม่ 2563
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานภายนอกต่างๆ
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกระหรี่ไก่ พะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนธันวาคม (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตร เค้กและคุกกี้1
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย ให้ดำเนินจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 40 ท่าน โดยมีอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในเมนู Serradura Pudding ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”สำหรับเจ้าหน้าที่สอบสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบการ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1-3 ให้กับบุคลากรของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตการผลิตเบเกอรี่ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตการผลิตเบเกอรี่ ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมนำเสนออาหารและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของ (ก.ล.ต.)
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมนำเสนออาหารและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0168185
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup