Prev
Next
 
รับสมัครแข่งขันประกวดทำอาหาร "SDU Young Chef Challenge 2019"
การแข่งขันประกวดทำอาหาร "SDU Young Chef Challenge 2019" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการทำอาหารว่างให้กับพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการทำอาหารว่างให้กับพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (สำนักงานใหญ่) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แลกเปลี่ยนเทคนิคการประกอบอาหารจีนจากคณะอาจารย์โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติ จากอาจารย์โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธิตทำอาหารจีน ให้แก่คณะจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แลกเปลี่ยนเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อบรมการประกอบอาหารไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนมิถุนายน (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย และ อาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน จำนวน 100 ท่าน ณ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0122611
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup