Prev
Next
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 161 - 162 [รุ่น 161 (วันเสาร์) : 3 มีนาคม - 9 มิถุนายน 61 รุ่น 162 (วันอาทิตย์) : 22 เมษายน - 15 กรกฎาคม 61]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 79 (วันเสาร์) [10 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 66 (วันอาทิตย์) [21 มกราคม - 18 มีนาคม 2561]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 30 (วันอาทิตย์) [5 พฤศจิกายน 2560 - 14 มกราคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 159 - 160 [รุ่น 159 (วันเสาร์) : 6 มกราคม - 31 มีนาคม 61 รุ่น 160 (วันอาทิตย์) : 11 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 61]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มกราคม 2561 [1 - 31 มกราคม 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [ตุลาคม - ธันวาคม 2560]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [มกราคม - ธันวาคม ]
 

 
งานทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดทำบุญวันครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2561
ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 9 – 12 มกราคม 2561 ว่าที่ ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
อบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน
วันที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพสิทธ์ ภู่ทอง เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้
อบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน
วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรปให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
วิทยากรบรรยายและสาธิตการทำข้าวคลุกกะปิห่อสาหร่าย
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเกียรติจากศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรมการจัดหางาน เชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตพร้อมทดลองปฎิบัติอาชีพ
อบรมหลักสูตรการทำข้าวปั้นโอนิกิริให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการทำข้าวปั้นโอนิกิริให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ณ สำนักงานใหญ่ เพลินจิต
โครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วันที่ 18-23 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมโครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0732857
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup