Prev
Next
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Teenagers (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2561 [1 - 30 เมษายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2561 [1-31 มีนาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 67 (วันเสาร์) [24 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 161 - 162 [รุ่น 161 (วันเสาร์) : 3 มีนาคม - 9 มิถุนายน 61 รุ่น 162 (วันอาทิตย์) : 22 เมษายน - 15 กรกฎาคม 61]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 79 (วันเสาร์) [10 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [ตุลาคม - ธันวาคม 2560]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [มกราคม - ธันวาคม ]
 

 
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12-15 กุมภาพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถ ขันสี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการทำขนมไทย 30 ชั่วโมง ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ท่าน ณ อาคาร12 ชั้น 6 และ อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ RICE PLUS AWARD 2018
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจในโครงการ RICE PLUS AWARD 2018 ข้าว ... ก้าวใหม่ " เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2561 นี้
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0752246
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup