Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการประกอบอาหารไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
วันที่ 16 - 20 มกราคม 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
งานทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดทำบุญวันครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2561
ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 9 – 12 มกราคม 2561 ว่าที่ ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง
อบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน
วันที่ 14 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพสิทธ์ ภู่ทอง เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน
วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรปให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
วิทยากรบรรยายและสาธิตการทำข้าวคลุกกะปิห่อสาหร่าย
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กรมการจัดหางาน เชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตพร้อมทดลองปฎิบัติอาชีพ ณ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
อบรมหลักสูตรการทำข้าวปั้นโอนิกิริให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการทำข้าวปั้นโอนิกิริให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ณ สำนักงานใหญ่ เพลินจิต
โครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วันที่ 18-23 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมโครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0069450
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup