7
Prev
Next
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน (เชฟพรีเมี่ยม)
วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง "เชฟพรีเมี่ยม" โดยวิทยากร อาจารย์วิวรรณ พลศรี อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ ผู้ช่วยวิทยากร คุณธีรวรรณ ศรีทอง
โครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร(ถ่ายภาพอาหาร)
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดอบรมโคร การพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง ในหลักสูตรการถ่ายภาพอาหาร โดยวิทยากร คุณอิทธินันท์ วงษ์ฟัก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร(เบเกอรี่)
วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง ในหลักสูตรเบเกอรี่ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาจารย์วิวรรณ พลศรี และ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์
โครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร(อาหารยุโรป)
วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดอบรมโคร การพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง ในหลักสูตรอาหารยุโรป โดยวิทยากร อาจารย์จารึก ศรีอรุณ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และ อาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา
โครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร(อาหารไทย)
วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง ในหลักสูตรอาหารไทย โดยวิทยากร ผศ.อรรถ ขันสี และ อาจารย์ภานุรักษ์ นันตระกูล
พิธีเปิด-ปิดโครงการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง จัดอบรมพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางด้านอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง โดยมีว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิด-ปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
คัดเลือก คลิปวีดีโอ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า ภายใต้แนวคิด “ความยั่งยืนของอาหารสู่สุขภาพที่แข็งแรงในยุค 2020”
วันที่ 27 ตุุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ทำการคัดเลือก คลิปวีดีโอ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า ภายใต้แนวคิด “ความยั่งยืนของอาหารสู่สุขภาพที่แข็งแรงในยุค 2020” ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
วันที่ 24- 25 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และอาจารย์ จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี และ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์เป็นวิทยากรสาธิต ณห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตร การเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู กาแฟ ร้อน-เย็นต่างๆ ชาและเมนูที่ขายอยู่ในร้านกาแฟดังต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0204890
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup