Prev
Next
 
รับสมัครแข่งขันประกวดทำอาหาร "SDU Young Chef Challenge 2019"
การแข่งขันประกวดทำอาหาร "SDU Young Chef Challenge 2019" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์จาก โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรม ณ วันพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง(วัดพระแก้ว) พิพิธบางลำพู และเดินทางกลับเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
พิธีปิดการอบรมการทำอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 30 เมษายน 2562 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดพิธีปิดการอบรมอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการประกอบอาหารไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี (วันที่ 6)
วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารไทย ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรสาธิต
จัดอบรมการประกอบอาหารไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี (วันที่ 5)
วันที่ 29 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารและขนมไทยให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิลัย และอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น2 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ(รุ่น2)
นที่ 27-28 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมขนมอบเบื้องต้น2 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากร ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการประกอบอาหารไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี (วันที่ 4)
วันที่ 28 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารและขนมไทยให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ เกษศิรินทร์ มีทอง เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกวางซี(วันที่ 3)
วันที่ 27 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์จาก โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ประเทศจีน เข้าอบรมวิชาชีพ การทำผ้ามัดย้อม ณ บ้านธูปหอมสมุนไพร และเข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง โดยในช่วงเย็นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมต่อที่เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
อบรมการประกอบอาหารไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี (วันที่ 2)
วันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารและขนมไทยให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0122615
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup