6
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้1 โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรข้าวแช่ชาววัง
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรข้าวแช่ชาววัง โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน เมษายน 2563
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน เมษายน 2563 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 เมษายน 2563) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ต้อนรับคณะเยี่ยมชม  Danish Agency for International Recruitment and Integration
วันที่ 3 มีนาคม 2563 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ คณะจาก Danish Agency for International Recruitment and Integration(SIRI) จำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร 10 (ชั้น 1 2 และ 3) และ อาคาร 12 (ชั้น 6) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (เดือนมีนาคม 2563)
เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในสาชาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม 2563 (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 มีนาคม 2563) รับเพียง รุ่นละ 12 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (เดือนมีนาคม 2563)
เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในสาชาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมีนาคม 2563 (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 มีนาคม 2563) รับเพียง 12 ท่านเท่านั้น
ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพในสาชาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2  ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในสาชาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรสืบสานและต่อยอดงานด้านคหกรรมศาสตร์สวนดุสิต : ร้อยมาลัย
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรสืบสานและต่อยอดงานด้านคหกรรมศาสตร์สวนดุสิต : ร้อยมาลัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี และ อาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0230579
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup