5
Prev
Next
 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) โดยมี อ.พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์,อ.ธีราพร นิลรัตน์ , อ.วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู คัพเค้กกล้วยหอม , มอคค่าคัพเค้ก ,บราวนี่ , คุกกี้ข้าวโอ็ต ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น1 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิทยากร อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ณ อาคาร 10 ชั้น 2ห้อง10205 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น1 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น1 ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิทยากร อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่1/2565 เครปเย็น
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธู์ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู เครปเย็น ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์)
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร Modern Dessert(อาหารจานหวาน) 65 ชั่วโมง รุ่น 15 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์ พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์)
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ ห้อง10101และ10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 190 (วันเสาร์)
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น190 (วันเสาร์) โดยมีอาจารย์สมิตา มอร์เตโร และ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู เค้กลูกพรุน , มาเบิ้ลเค้ก ณ ห้องลำพอง3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส และ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 2 โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วฤติยา สมทะนะ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0301145
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup