5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น6 (วันอาทิตย์)
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัด โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตรอบรมระยะยาว พื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่นที่ 6 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้สาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น198 (วันอาทิตย์)
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น198 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การแกะสลัก ผักผลไม้ ตกแต่งจานอาหาร ณ ห้อง10102 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566)
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และสาธิตในหัวข้อของการแกะสลัก ผักผลไม้ ตกแต่งจานอาหาร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องบรรยายและทฤษฏี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 199 (วันเสาร์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่าวฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 199 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ณ ห้องบรรยายและสาธิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ
วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ ในโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 21/2566 โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเมนู กาแฟและเครื่องดื่ม และอาจารย์วันทนา ลวณางกูร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู คกกี้บลูเบอร์รี่ คุกกี้ซ็อกโกแลตชิพอัลมอมด์ บิสกอตตี้อัลมอนด์ และมินิชิฟฟ่อนโรลส้ม ณ ห้องบารฺและเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องICS43 อาคารโรงเรียนการเรือน ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566)
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566) ณ ห้องบรรยายและทฤษฏี และห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566)
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566) ณ ห้องบรรยายและทฤษฏี และห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 10/2566
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่10/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ชฎาพร ผายสุวรรณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566)
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566) ณ ห้องบรรยายและทฤษฏี และห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0391384
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup