6
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”สำหรับเจ้าหน้าที่สอบสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบการ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1-3 ให้กับบุคลากรของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตการผลิตเบเกอรี่ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตการผลิตเบเกอรี่ ให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมนำเสนออาหารและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของ (ก.ล.ต.)
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมนำเสนออาหารและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการความร่วมมือข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวให้มีมาตรฐานและสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 "นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหศาสตร์ยั่งยืน" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อเรื่อง Food Photo ให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Food Photo ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เอกเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักเรียน ศูนย์การเรียนS&P ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการและบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักเรียน ศูนย์การเรียน บริษัท S&P ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการและบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0230576
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup