5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 203 (วันอาทิตย์)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203 โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุญชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97 โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายและสาธิต และห้องปฏิบัติการ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ข้าวแช่
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรข้าวแช่ โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 10201 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10206 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เค้กและขนมปัง
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร เค้กและขนมปัง โดยมี อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "อาหารว่างจีน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "อาหารว่างจีน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 202 (วันเสาร์)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ ICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 10305 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมศิลปะประดิษฐ์ : งานกระดาษและงานตกแต่ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน จัดอบรมศิลปะประดิษฐ์ : งานกระดาษและงานตกแต่ง ให้กับนักศึกษาและบุคลากรศูนย์การศึกษาหัวหิน ภายใต้โครงการบูรณาการระหว่างคณะและศูนย์การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 2/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 2/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก Sheffield College จำนวน 17 คน เดินทางไปทัศนศึกษาชมวิถีชีวิตชุมชนเกาะเกร็ด ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0440773
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup