5
Prev
Next
 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหาร ไทย รุ่น191 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่1/2565 "กล้วยบวชชี"
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม และ อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู กล้วยบวชชี ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 4 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น 15 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น189 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ ห้อง10101และ10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารยุโรป รุ่น93 (วันเสาร์)
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป) รุ่น 93 (วันเสาร์) โดยมีอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1/2565 เมนูบันนอฟฟี่พาย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู บันนอฟฟี่พาย ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (เดือนสิงหาคม 2565)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนสิงหาคม 2565 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 สิงหาคม 2565 และภาคปฏิบัติ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารจานหวาน รุ่น15 (วันอาทิตย์)
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตร Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องเบเกอรี่ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น4 (วันอาทิตย์)
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตกรุ่น 4 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0301150
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup