5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2/2566(ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1)
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2/2566 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านอาหาร โรงเรียนการเรือน รุ่นที่ 1/2566 เดือนมิถุนายน 2566 (ภาคทฤษฎี วันที่ 29 มิถุนายน 2566 และภาคปฏิบัติ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู แพนเค้ก ณ ห้องบรรยายและสาธิตและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู แซนวิซ ณ ห้องบรรยายและสาธิตและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ข้าวผัดอเมริกัน ณ ห้องบรรยายและสาธิตและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู คัพเค้ก ณ ห้องบรรยายและสาธิตและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 10/2566
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่10/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์จารุวรรณ เนตรบุตร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู แพนเค้ก ณ ห้องบรรยายและสาธิตและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566)
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (โครงการบริการวิชาการแกหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนมิถุนายน 2566
ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ร่วมกับโรงเรียนการเรือน ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ การพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถของนักเรียนทางด้านการประกอบอาหาร และ การใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ครัวที่ทันสมัย ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทำอาหารตามช่วงวัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู บราวนี่สติ๊ก ณ ห้อง 10304 และ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0391380
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup