5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 22 พฤษภาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10102 และ 10304 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น6 (วันอาทิตย์)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น5 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ "วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การแบ่งมื้ออาหาร และลำดับการบริโภค" และหัวข้อ "ข้อกำหนดในการเปิดร้านและการคิดคำนวณต้นทุน ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและให้ความรู้การประกอบขนมไทยโดยใช้กลิ่น ในเมนู "ลูกชุบ" ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบขนมไทยโดยใช้กลิ่น ในเมนู "ลูกชุบ" ให้กับบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแแฟแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป) Plus รุ่น95 (วันเสาร์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป) รุ่น 95(วันเสาร์) โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้สาธิต ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมไทย รุ่น1 (วันเสาร์)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1(วันเสาร์) โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรผู้สาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 9/2566
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 9/2566 เพื่อเป็นการฝึกอบรมการทำอาหารและขนมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจำนวน 20 ท่าน ในเมนู "เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม" โดยมี อาจารย์นฤนาถ ลิ้มอุทัยรัตน์ และอาจารย์สุปรียา ถาวรรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
 "อาหารไทยไปไกลถึงต่างแดน"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 90 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับเยาชนที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมี อ.นวลเพ็ญ ธรรมษา อ.พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อ.อภิวรรณ ฟักน่วม และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารฝ่ายฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษทางด้านอาหาร เป็นวิทยากร ในเมนู ผัดไทย ต้มยำกุ้ง ยำวุ้นเส้น ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 10205 10304 และ 10305 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0364846
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup