5
Prev
Next
 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์)
วันที่ 25 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะยาว ขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัชนก นุกิจ , อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และ อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น192 (วันอาทิตย์)
วันที่ 25 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น192 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ณ ห้องลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 77 (วันเสาร์)
วันที่ 24 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ รุ่น77 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป) รุ่น94 (วันเสาร์)
วันที่ 24 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป)รุ่น94 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารยุโรปและวัตถุดิบที่ใช้ และ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น190 (วันเสาร์)
วันที่ 24 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น190 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ณัฐจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ณ อาคารโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)
วันที่ 24 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคปฏิบัติ ณ ห้อง10304 อาคาร10 ชั้น3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างไทย 2
วันที่ 24 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างไทย2 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินต่ออายุ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ (คุณวุฒิวิชาชีพ)
วันที่ 23 ก.ย.65 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินต่ออายุ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ (คุณวุฒิวิชาชีพ) ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม อาคาร12 ชั้น6
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2/2565 ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์
วันที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร และ ขนม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์ ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0301146
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup