Prev
Next
 
 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัย Bandung Institute of Technology
วันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมอาจารย์และนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย จาก Bandung Institute of Technology
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 เดือนมิถุนายน 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระดับ1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 มิถุนายน 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาชีพและทดทองปฎิบัติอาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการแนะแนวอาชีพ
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝึมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่2
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่2 จำนวน 42 คน
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่ 1
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่1 จำนวน 28 คน
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ
วันที่ 20 และ 25-26 มีนาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และเสริมสร้างอาชีพอิสระให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนา ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิก จังหวัดนครนายก
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากประเทศเมียนมาร์
วันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้บริหารการศึกษา(Ministry of E Myanmar)จากประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตและสอนอาหารญี่ปุ่นให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2
วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสาธิตและสอนอาหารญี่ปุ่นให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0071250
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup