Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งคัพเค้กให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด(ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 อาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และทีมงานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยสาธิตการตกแต่งคัพเค้กให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิลจำกัด(ประเทศไทย)
วิทยากรสาธิตกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น"งานเกษตรแฟร์ ปากช่อง 2557"
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 อาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ "งานเกษตรแฟร์ ปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2557"
การแข่งขันประกวดเมนูอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการแปรผลการวิจัยสุขภาพสู่ภาคปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมพ่อครัวไทย จัดการแข่งขันประกวดเมนูอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตร "แลกเปลี่ยนความรู้ คู่วัฒนธรรมไทย"
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"แลกเปลี่ยนความรู้ คู่วัฒนธรรมไทย" สำหรับชาวต่างชาติให้กับบริษัท อีทีเอ(ประเทศไทย)จำกัด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 โรงเรียนการเรือนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหารแก่อาจารย์สายอาหารของหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เยี่ยมชมนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
Villeroy & Boch Culinary World Cup 2014 (Expogast)
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์จารึก ศรีอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และนายวรดล ประสม และนายอภิญญะ สุนพคุณศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ร่วมกับ Thailand Culinary Academy เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Villeroy & Boch Culinary World Cup 2014 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
นักศึกษาจาก Guildford Young College ฝึกงานด้านอาหารไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 นักศึกษาจาก Guildford Young College รัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Joshua Mikoda และ Mr. Charlie Bird ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกงานกับทางโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การสาธิตอาหาร โดย Chef Glenn Dentice
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา โดย Chef Glenn Dentice ซึ่งได้รับความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาหารให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร โดย Chef Stephane Jakic
Advance French Cooking โรงเรียนการเรือนจัดทำโครงการ "แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบัน Ferrandi ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก Chef Stephane Jakig เป็นวิทยากร
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0092710
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup