5
Prev
Next
 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
งานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของห้างสรรพสินค้า ทีสแควร์ (ตั้งฮั่วเส็ง) ในงานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการเขตบางพลัดเป็นผู้เปิดงาน...
workshopการจัดการด้านอาหารและโภชนาการพนักงานเรือ
ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ จัด บรรยายวิชาการ โดย Chef Olivier Jacques Castella
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ LE CLUB จัดบรรยายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดัง Chef Olivier Jacques Castella ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติ ความเป็นมาของเชฟชื่อดัง และ ความรู้เรื่องอาหารฝรั่งเศส...
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล
วันที่ 28 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมิตรผล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้...
Thailand International Culinary Cup 2014
วันที่ 10-13 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร Thailand International Culinary Cup 2014 ณ ไบเทค บางนา โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้....
Workshop Lin
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ Thailand Culinary Academy และ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลลิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารให้แก่คู่แม่ลูก เนื่องด้วยโอกาสเดือนแห่งวันแม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ชัชชญา รักตะกนิษฐ...
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีนให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ อาหารว่างจีีน ใหักับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)...
อบรมการประกอบอาหารไทย Guilford Young College
อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ และ อาจารย์ศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประกอบอาหารไทยที่ Guilford Young College ทัสมาเนีย ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย...
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ เมือง    มุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทยให้แก่พ่อครัวของโรงแรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายการบริโภคอาหารไทยในเมืองมุมไบ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก...
อบรมการทำอาหารไทยให้บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดการเปิดอบรมการทำขนมไทยสำหรับพนักงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0301137
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup