Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2562 [1 - 31 พฤษภาคม 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2562 [1 - 30 เมษายน 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2562 [1 - 31 มีนาคม 2562]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันเสาร์) [25 พฤษภาคม 2562 - 20 กรกฎาคม 2562]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 172 (วันเสาร์) [รุ่น 172 (วันเสาร์) : 11 พฤษภาคม 62 - 24 สิงหาคม 62]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 87 (วันอาทิตย์) [12 พฤษภาคม 2562 - 21 กรกฏาคม 2562 ]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 34 (วันอาทิตย์) [12 พฤษภาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2562 ]
 

 
ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากนักเรียนและผู้ปกครอง จากกิจกรรม "สวนดุสิตจัดให้"
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากนักเรียนและผู้ปกครอง จากกิจกรรม "สวนดุสิตจัดให้" จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย และ อาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว"ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนอาหารฝรั่งเศสให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สาธิตและสอนอาหารฝรั่งเศสให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในเมนู Choucroute , Bouillabaisse , Quiche Lorraine , Tarte tatin ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0967556
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup