Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 วัน เดือน ตุลาคม 2561 [วันที่ 21 ตุลาคม 2561 และ 28 ตุลาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 วัน เดือน กันยายน 2561 [วันที่ 23 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2561]
Cookery for Teenagers (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [ตุลาคม 2561]
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [ตุลาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2561 [1 -30 พฤศจิกายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2561 [1 - 31 ตุลาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2561 [1 -30 กันยายน 2561]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 69 (วันเสาร์) [22 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 84 (วันอาทิตย์) [7 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 167 - 168  [รุ่น 167 (วันเสาร์)(เต็มแล้วค่ะ) : 6 ตุลาคม 61 - 12 มกราคม 62  รุ่น 168 (วันอาทิตย์) : 4 พฤศจิกายน 61 - 3 กุมภาพันธ์ 62]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
 

 
ร่วมงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ"
วันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำรถโมบายเบเกอรี่ ร่วมออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายในงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ" ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 12)
วันที่ 14-15 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โดย อาจารย์นคร แซ่สี สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management และสาขาวิชาธุรกิจการบิน
วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management และสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 11 ตุลาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0885209
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup