7
Prev
Next
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 91 (วันเสาร์) [6 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2564]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 3 (วันอาทิตย์) [24 มกราคม - 11 เมษายน 2564]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 74 (วันเสาร์) [19 ธันวาคม 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2564]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 184 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง [19 ธันวาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ธันวาคม 2563 [1 - 31 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2563 [1 - 30 พฤศจิกายน 2563]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 183 (96 ชั่วโมง) [22 พฤศจิกายน 2563 - 7 มีนาคม 2564]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 36 (วันอาทิตย์) [18 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 90 (วันอาทิตย์) [13 กันยายน - 8 พฤศจิกายน 2563]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) [วันที่ 10 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2563]
 

 
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า ภายใต้แนวคิด “ความยั่งยืนของอาหารสู่สุขภาพที่แข็งแรงในยุค 2020” ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 17 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร 12 (ชั้น 6) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1-2 เดือน ธันวาคม 2563
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2563 รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 ธันวาคม 2563) ระดับ 2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารยุโรป
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารยุโรป (วันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 12 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1 (วันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 12 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมหัวข้อ"โภชนบำบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักกำหนดอาหารในรพ.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย จัดอบรมหัวข้อ"โภชนบำบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล" ณ ห้องHall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในสาชาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 50 ท่าน
 
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup