Prev
Next
หลักสูตร Modern Dessert 65 ชั่วโมง รุ่น 5 [20 มิถุนายน 2558 - 22 สิงหาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เมษายน 2558 [1-30 เมษายน 2558]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 131 - 132 [28 มีนาคม 2558 - 9 สิงหาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน มีนาคม 2558  [1-31 มีนาคม 2558]
 

 
อบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านอาหาร
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตจัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2558
เยี่ยมชมจาก Majapahit Tourism Academy ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับการติดต่อจาก Majapahit Tourism Academy เมืองสุราบายา เกาะชวาฝั่งตะวันออก ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนทางด้านอาหารและขนมของสถาบันเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการอาหาร
FoodPack Asia 2015
วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า FoodPack Asia 2015 ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงศักยภาพด้านการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาหารและนำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปจำหน่ายอีกด้วย
วิทยากรรายการโทรทัศน์เพือการศึกษา (กศน.)
ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญอาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต...
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0098024
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup