Prev
Next
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 163 - 164 [รุ่น 163 (วันเสาร์) : 12 พฤษภาคม - 18 สิงหาคม 61 รุ่น 164 (วันอาทิตย์) : 17 มิถุนายน - 23 กันยายน 61]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 31 (วันเสาร์) [5 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2561 [1 - 31 พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 13 (วันอาทิตย์) [25 มีนาคม 2561 - 3 มิถุนายน 2561]
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Teenagers (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [เมษายน 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2561 [1 - 30 เมษายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2561 [1-31 มีนาคม 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 80 (วันอาทิตย์) [1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2561]
 

 
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
วันที่ 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ จำนวน 29 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ข้าวผัดหมูเค็ม ไก่ผัดเม็ดมะม่วง บัวลอยเผือก ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 3 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 3 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี และอาจารย์ นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 11-16 มีนาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่่สากลแด่คณะจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี จำนวน 4 ท่าน ในการมาเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาฃาติสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย และอาจารย์ราตรี เมฆวิไล เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารไทย ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนอาหารยุโรปให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน สาธิตและสอนอาหารยุโรปให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในเมนู Nicoise,Bouillabaisse,Chicken Coq au vin,Tarte Tatin
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์เชียงราย
วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์เชียงราย จำนวน 184 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน เมษายน 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน เมษายน 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 20 เมษายน 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
วิทยากรสาธิตการประกอบอาหารไทยเพื่อการบริการ ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยเพื่อการบริการ ในเมนู น้ำพริกลงเรือปลาฟูหมูหวาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0779370
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup