Prev
Next
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 57 [13 ธันวาคม 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน ตุลาคม  2557  [4 - 26 ตุลาคม 2557]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 127 - 128 [15 พฤศจิกายน 2557 - 15 มีนาคม 2558]
หลักสูตรอาหารจานหวาน (Modern Dessert) รุ่นที่ 3 [15 พฤศจิกายน 2557 - 24 มกราคม 2558]
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล
วันที่ 28 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมิตรผล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้...
Thailand International Culinary Cup 2014
วันที่ 10-13 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร Thailand International Culinary Cup 2014 ณ ไบเทค บางนา โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้....
Workshop Lin
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ Thailand Culinary Academy และ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลลิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารให้แก่คู่แม่ลูก เนื่องด้วยโอกาสเดือนแห่งวันแม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ชัชชญา รักตะกนิษฐ...
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีนให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ อาหารว่างจีีน ใหักับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)...
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0037479
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup