3
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มกราคม 2566 [1 - 31 มกราคม 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ธันวาคม 2565 [1 - 31 ธันวาคม 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 195 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง (สถานที่อบรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร) [17 ธันวาคม 2565 - 25 มีนาคม 2566]
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่นที่ 78 (วันเสาร์) [28 มกราคม - 8 เมษายน 2566]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 5 (วันอาทิตย์) [22 มกราคม - 2 เมษายน 66]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 95 (วันเสาร์) [26 พฤศจิกายน 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2566]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) [25 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2565]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการปรุงประกอบอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร  [5 กรกฎาคม 2565 และ 12 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) ปิดรับสมัคร!! [17 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2565]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2565 ข้าวผัดอเมริกัน
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2566 หัวข้ออาหารวัยเด็ก ในเมนู ข้าวผัดอเมริกัน อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น192 (วันอาทิตย์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น192 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู แกงเขียวหวาน ผัดเปรี้ยวหวาน ตะโก้แห้ว และทับทิมกรอบ ณ ห้อง10102 และ10304 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรไฟฟ้า และสถาปนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำทีมเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการอาหารและขอรับคำปรึกษาเรื่องการออกแบบเพื่อการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ณ อาคาร 12 ชั้น 6 และ อาคาร 10 ชั้น 2 , 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  (เดือนพฤศจิกายน 2565)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 (ภาคทฤษฎี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และภาคปฏิบัติ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 6/2566 หลักสูตรอบรมเบเกอรี่ให้กับบุคลากรของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 6/2566 หลักสูตรอบรมเบเกอรี่ให้กับบุคลากรของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำนวน 10 ท่าน โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคารโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup