Prev
Next
หลักสูตรอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น ปี 2560 [ปี 2560]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 28 (วันอาทิตย์) [19 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2560]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2560 [1 - 31 มีนาคม 2560]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 151 - 152 [รุ่น 151(วันเสาร์) 18 มี.ค. - 1 ก.ค.60 : รุ่น 152(วันอาทิตย์) 9 เม.ย. - 30 ก.ค.60]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 72 (วันอาทิตย์) [5 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2560]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มกราคม 2560 [1 - 31 มกราคม 2560]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 10 (วันเสาร์) [25 กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2560]
 

 
การแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันTUCC 2017
เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดการแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TUCC 2017 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017)
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตรอาหารไทย วันที่ 15 มกราคม 2560
วันที่15 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคล หลักสูตรอาหารไทย ให้แก่ คุณคณุตม์ กิติวัฒนศักดิ์ และคุณธนัญชล สุทธิช่วย
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระดับ1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ
ในวันที่ 16-17 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรมการประกอบอาหารยุโรปโดยเชฟจาก AUT ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0525332
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup