Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฏาคม 2560 [1 - 31 กรกฏาคม 2560]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 75 (วันเสาร์) [29 กรกฏาคม - 7 ตุลาคม 2560]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 155 - 156 [รุ่น 155 ( วันเสาร์  )   :    19 ส.ค.60 – 25 พ.ย.60 รุ่น 156 ( วันอาทิตย์  ) :  10 ก.ย.60 – 24 ธ.ค.60]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 29 (วันเสาร์) [29 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2560]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 64 (วันอาทิตย์) [4 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 74 (วันอาทิตย์) [18 มิถุนายน - 3 กันยายน 2560]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 153 - 154 (เต็มแล้ว) [รุ่น 153(วันเสาร์) 3 มิ.ย.-9 ก.ย.60 : รุ่น 154(วันอาทิตย์) 2 ก.ค.-8 ต.ค.60]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มิถุนายน 2560 [1 - 30 มิถุนายน 2560]
 

 
อบรมหลักสูตรการทำอาหารไทย จาก Mississippi State University
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Mississippi State University นำนักศึกษาจาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน เข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดหาทุนในการสร้างสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
วันที่ 22-23 พ.ค.60 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต)ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บ.สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น1
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น1 ปี2560
อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2560 รุ่นที่ 2
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0607031
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup