Prev
Next
หลักสูตรระยะสั้น อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ศูนย์ลำปาง [วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2561 [1 -30 กันยายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน สิงหาคม 2561 [1 - 31 สิงหาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฎาคม 2561 [1-31 กรกฎาคม 2561]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 69 (วันเสาร์) [22 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2561]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 32 (วันอาทิตย์) [19 สิงหาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 83 (วันเสาร์) [4 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 165 - 166 (รุ่น 165 เต็มแล้วค่ะ) [รุ่น 165 (วันเสาร์) : 7 กรกฎาคม - 20 ตุลาคม 61 รุ่น 16ุุ6 (วันอาทิตย์) : 2 กันยายน - 2 ธันวาคม 61]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
 

 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเบเกอรี่ ภายในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยามสู่ความยั่งยืน ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมจัด Workshop ในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัด Workshop การประกอบอาหาร ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมจัด Workshop ในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัด Workshop การประกอบอาหาร ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมจัด Workshop ในงานสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัด Workshop การประกอบอาหาร ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 6-7)
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โดย อาจารย์นคร แซ่สี สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น และ โรงแรมตักสิลา จังหวัด มหาสารคาม
อบรมการประกอบอาหารให้กับนักเรียนภายใต้โครงการ SDU The Open 2018
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อบรมการประกอบอาหารให้กับนักเรียนภายใต้โครงการ SDU The Open 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้อง 102 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0852858
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup