5
Prev
Next
 
รับสั่งผลิตเค้กและเบเกอรี่
รับสั่งผลิตเค้กและเบเกอรี่เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ กทม 002/2553
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงาน
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงานสำหรับผู้ผ่านการอบรมของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น1 และชั้น2
คู่มือการจัดการความปลอดภัย
คู่มือการจัดการความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสสารเคมีกรีซคัตเตอร์
แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสสารเคมีกรีซคัตเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
แนวทางปฏิบัติการกำจัดของเสีย
แนวทางปฏิบัติการกำจัดของเสีย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
รับจัดเบรคขนม Snack Box และรับสั่งทำเบเกอรี่
รับจัดอาหารว่าง Snack Box
รับจัดอาหารว่าง Snack Box
แบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา)
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0086382
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup