5
Prev
Next
 
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 37(อาทิตย์)
 

หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น37  จำนวน 65 ชั่วโมง

อบรมระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2565 (วันอาทิตย์)

หัวข้ออบรม
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมปังและพาย
2.ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
3.เทคนิคการเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
4.หลักการสุขาภิบาลอาหาร
5.เทคนิคและการฝึกปฏิบัติการทำขนมปังและพาย จำนวน 22 เมนู

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม
- ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 56 ชั่วโมง

โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ รายนามวิทยากร ดังนี้
1.อาจารย์ณัชนก นุกิจ
2.อาจารย์รณิดา ศรีธนาอรุณ
3.อาจารย์สมิตา มอร์เตโร
4.อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ
5.อาจารย์วิวรรณ พลศรี
6.อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์
7.อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 มีนาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001427
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup