5
Prev
Next
 
หลักสูตรอาหารตะวันตก รุ่น3(อาทิตย์)
 

หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น3  จำนวน 77 ชั่วโมง

อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 11 มิถุนายน 2565 (วันเสาร์)

หัวข้ออบรม

 1. วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร/การแบ่งมื้ออาหารและลำดับการบริโภค
 2. ข้อกำหนดในการเปิดร้าน และการคิดคำนวณต้นทุน
 3. เทคนิคการประกอบอาหาร วิธีการเลือกวัตถุดิบและ อุปกรณ์
 4. ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัว
 5. Sauces
  - 5 Mother Sauces : Bechamel , Veloute , Espagnole , Hollandaise, Tomato 
  - Cold Sauces : Salsa , Coulis , Chutney
 6. เทคนิคและการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารตะวันตก จำนวน 28 เมนู

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม

 • ภาคทฤษฎี 13 ชั่วโมง
 • ภาคปฏิบัติ 64 ชั่วโมง

โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตะวันตก รายนามวิทยากร ดังนี้

 1. อาจารย์สมิตา มอร์เตโร
 2. อาจารย์จารึก ศรีอรุณ
 3. อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26 มีนาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001084
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup