5
Prev
Next
 
หลักสูตรอาหารไทย รุ่น187 (อาทิตย์)
 

หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 187 (วันอาทิตย์) 96ชั่วโมง 

อบรมตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2565
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยหลายท่าน อบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการจัดการวัตถุดิบ การคํานวณต้นทุน และราคาอาหาร หลักการสุขาภิบาลการจัดการด้านธุรกิจร้านอาหาร การแกะสลักจัดตกแต่งอาหาร และเทคนิคการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายนามวิทยากรดังนี้

1.อาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ
2.อาจารย์ณัจยา เมฆราวี
3.ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
4.อาจารย์สมิตา มอร์เตโร
5.อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
6.อาจารย์แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
7.อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
8.อาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 มีนาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000180
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup