Prev
Next
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา(สาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟจาก Club Med)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา(สาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟจาก Club Med)
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Club Med จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการประกอบอาหารและเบเกอรี่นานาชาติ รวมทั้งแนะนำแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่อาชีพด้านการประกอบอาหารโดย Chef ผู้เชี่ยวชาญจาก Club Med สาธิตและแนะนำเทคนิคการประกอบอาหารและเบเกอรี่  ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09 ตุลาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000404
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup