5
Prev
Next
 
THAIFEX 2018 (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2018)
THAIFEX 2018 (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2018)
 

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2018 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2018) ที่จัดขึ้น ณ Exhibition Hall 8 และอาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานี โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันมีสรุปผลดังต่อไปนี้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition 2018

1.นายกิจติพงศ์ สุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 5811056721173 และ นางสาวพัชรพร ทีคงโงน รหัสนักศึกษา5811056721168

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน Classic Thai Cuisine

1.นายชนาธิป ฉัตรสกุลพนิต  รหัสนักศึกษา 5811056722036

  -หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

2.นายสุทัศน์ ลาวงษ์   รหัสนักศึกษา 601105671063

 -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน Main Course Pork and Challenge Chicken

1.นางสาวนฤมล  สุขสภา  รหัสนักศึกษา 5911056722017

  -หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขัน Mackerel Culinary Challenge

1.นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ศรี   รหัสนักศึกษา 5911056721162

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขัน Main Course Duck

1.นายสิริวิชญ์  กิจยรรยง  รหัสนักศึกษา 5911056721010 

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขัน Main Course Lamb Challenge

1.นายชาญชิต  อินนอก  รหัสนักศึกษา 5811056721141

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน Fruits and Vegetable Live Challenge

1.นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ  รหัสนักศึกษา 5911056721183

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน Main Course Pork and Chicken Challenge

1.นายนัฐ  เปรมใจ  รหัสนักศึกษา 6011056721017

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขัน Main Course Pork and Chicken Challenge  

2.นายภาณุวัฒน์  สายวงศ์  รหัสนักศึกษา 581105672243

  -หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน Different Classic Thai Desserts

1.นางสาวเจนจิรา  ลุ้งกี๋  รหัสนักศึกษา 5811056722001

  -หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขัน Different Classic Thai Dessert

1.นายนราธิป อุปไชย รหัสนักศึกษา 581105610060

-หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขัน Main Course Duck

1.นายธนากร  อมรฤทธิกิจ  รหัสนักศึกษา 5811056721121

 -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

  

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขัน Classic Thai Cuisine

1.นายปัญญาพัฒน์  แสงจันทร์  รหัสนักศึกษา 5911056721040

 -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน 4Different Individually Western Plated Dessert (no Tasting)

1.นายวีรวัฒน์  ทองประหลาด  รหัสนักศึกษา 5811056722005

  -หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทการแข่งขัน Main Course Pork and Chicken Challenge

1.นายพศวีร์  หนูลาย  รหัสนักศึกษา 5911056721154

  -หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ในการนี้ทางศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
 

 

 
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06 มิถุนายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0002079
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup