5
Prev
Next
 
5th Penang International Halal Chefs Challenge 2018
 

วันที่ 26-28 มกราคม 2561 บุตลากรและนักศึกษาจากศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ประกอบด้วย อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ อาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา นายวีรเทพ อาจอาคม นางสาวศุภรา กิตติอุดม นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นผู้จัดการทีม ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Penang International Halal Chefs Challenge 2018 ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารฮาลาล ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

ในการนี้ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้คว้ารางวัลต่างๆกลับมาสู่ประเทศไทยดังนี้

Class 2 Most Creative Satay Competition โดย นางสาว ศุภรา กิตติอุดม และนาย วีระเทพ อาจอาคม ได้รับรางวัลชมเชย

Class 8 Asian Main Course I (Fish/Seafood, either alone or as a combination) โดย อาจารย์ ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และนางสาววิสาขา ระวิจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Class 9 Asian Main Course II (Meat-Beef) โดย นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และอาจารย์ ทรงพล วิธานวัฒนา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

Class 10 Asian Main Course III (Meat-Lamb) โดย นางสาวศุภรา กิตติอุดม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และนางสาววิสาขา ระวิจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Class 11 Asian Main Course IV (Poultry- Chicken) โดย นางสาวศุภรา กิตติอุดม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ นายวีระเทพ อาจอาคม และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Class 12 My Burger โดย นางสาวศุภรา กิตติอุดม และนายวีระเทพ อาจอาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง.

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 มกราคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0002331
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup