5
Prev
Next
 
TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services)
 

วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดการแข่งขันการปรุงอาหารแบบฟรีสไตล์ "น็อคเอ๊าท์" แห่งประเทศไทย ภายใต้งาน TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

สรุปผลรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันประกอบอาหารงานTRAFS 2017 ในรายการ JUNIOR CATEGORY – Thailand Best “Knockout” Freestyle Culinary Challenge ดังนี้

วันที่14 – 16 กรกฎาคม 2560

JUNIOR CATEGORY – Thailand Best “Knockout” Freestyle Culinary Challenge

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2

นายชาญชิต           อินนอก           5811056721141              หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายสิริโรจน์           ทรัพย์อุดม       5711056720079              หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

นายชาญชิต                   อินนอก                 5811056721141    หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายสิริโรจน์                   ทรัพย์อุดม             5711056720079   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายพลัฏฐ์                     เหล่ายั่งยืนยง         5811056722027   หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

นายธัญพิสิษฐ์                วัชรประดิษฐ์          5811056722023   หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

นายจักษณ์กฤษฎิ์            วิญญวเลขา           5811056721170   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายณรงค์ฤทธิ์                 แซ่ขอ                  5911056721183   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายปฏิภาณ                    ว่องวิทย์                5811056721190   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นางสาวพิมพ์ปภัสสร         ชนะสิทธิ์               5811056721164   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายกรกฎ                         หนองมีทรัพย์        5811056721132   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นายจิรายุส                        อินทร์แหยม          5811056721131   หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17 กรกฏาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0002055
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup