5
Prev
Next
 
 THAIFEX (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2017)
THAIFEX (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2017)
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2017 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017) ที่จัดขึ้น ณ Exhibition Hall 1,6 impact เมืองทองธานี โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันมีสรุปผลดังต่อไปนี้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เหรียญเงิน ประเภท Fruit and/or Vegetable Live Challenge (Team of 3)

1. นายภาณุรักษ์ นันตระกูล
2. นางสาวกัลยาณี พันนาสี
3. นางสาวเกษศิรินทร์ มีทอง
4. นายเปศล วัฒนากิจจากุล
5. นายนราธิป อุปไชย
6 .นางสาวธิปัตย์ ฮั่วสกุล
7. นายเจนณรงค์ ทองเกิด
8. นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง
9. นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์

การแข่งขันประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

1. นายธัญพิสิษฐ์ วัชรประดิษฐ์ ได้เหรียญทองแดง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

การแข่งขันประเภท Fruit and/or Vegetable Live Challenge

1. นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ ได้เหรียญทองแดง

การแข่งขันประเภท Seafood Culinary Challenge

1. น.ส.สุทธิพร บุญตะกะ ได้เหรียญทองแดง
2. น.ส.พิมประภัสสร ชนะสิทธิ์ ได้เหรียญเงิน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

การแข่งขันประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

1. นายพลัฏฐ์ เหล่ายั่งยืนยง ได้ประกาศนียบัตร
2. นายปัญญาพัฒน์ แสงจันทร์ ได้เหรียญทองแดง
3. น.ส.ศิริยา ยังรักษา ได้เหรียญทองแดง
4. น.ส.นฤมล สุขสภา ได้เหรียญเงิน
5. นายชินวัตร นันตา ได้เหรียญทองแดง

การแข่งขันประเภท Main Course Duck

1. นายธนสรณ์ สมพงษ์ ได้เหรียญทองแดง

การแข่งขันประเภท Main Course Lamb Challenge

1. นายวัชรพงศ์ เจริญวิมลรักษ์ ได้เหรียญทอง
2. นายจักษณ์กฤษฎิ์ วิญญวเลขา ได้เหรียญเงิน

วันที่ 3 มิถุนายน 2560

การแข่งขันประเภท Main Course Chicken

1. น.ส.ณัฐชนก ศรีช่วงโชติวัตร ได้เหรียญทองแดง
2. นายกัปตัน ยูงประพิณ ได้เหรียญทองแดง

การแข่งขันประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

1. นายสรศักดิ์ ประทิศ ได้เหรียญทองแดง
2. นายภูชิต เอมสวรรค์ ได้เหรียญทอง
3. นายกิจติพงศ์ สุวรรณ์ ได้เหรียญทองแดง
4. นายกริช แดงสังวาลย์ ได้เหรียญทองแดง
5. นายสุทธิภัทร บุญทาสิน ได้เหรียญทองแดง

การแข่งขันประเภท Main Course Lamb Challenge

1. นายชาญชิต อินนอก ได้เหรียญเงิน

การแข่งขันประเภท 4 Different Individually Western Plated Desserts

1. ภานุวัฒน์ ตันจีย์บุญ์ ได้เหรียญทองแดง
2. น.ส.ณัฐชา แก้วศรีทอง ได้เหรียญทองแดง

วันที่ 4 มิถุนายน 2560

การแข่งขันประเภท 4 Different Individually Classic Thai Plated Dessert

1. นายนพสิทธิ์ ภู่ทอง ได้ประกาศนียบัตร

2. น.ส.อารยา ศิริผา ได้เหรียญทองแดง

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 มิถุนายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0002198
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup