Prev
Next
 
The Hub World of Food 2017 : Healthy Junk Food Challenge
 

วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงาน “THE HUB WORLD OF FOOD 2017 : HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE” จัดโดย ห้างสรรพสินค้า THE HUB RANGSIT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเข้าแข่งขันในหัวข้อ Asia Healthy Junk Food ประกอบด้วย น.ส.ศุภรา กิตติอุดม นายวีรเทพ อาจอาคม น.ส.ธนิดา ธนมนพงศกร ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเข้าแข่งขัน ในหัวข้อ Europe Healthy Junk Food ประกอบด้วย นายพลัฏฐ์ เหล่ายั่งยืนยง นายปริญญาวัชร จตุวรพัฒน์ นายธัญพิสิษฐ์ วัชรประดิษฐ์ได้รับรางวัลชมเชย 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเข้าแข่งขัน ในหัวข้อ Europe Healthy Junk Food  ประกอบด้วย นายธนสรณ์ สมพงษ์  น.ส.พิมพ์ปภัสสร ชนะสิทธิ์ นายวสวัตติ์ ปราบเสถียร ได้รับรางวัลชมเชย 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเข้าแข่งขัน ในหัวข้อ Thai Cuisine Healthy Junk Food  ประกอบด้วย นายกิจติพงศ์ สุวรรณ์ นายกริช แดงสังวาลย์ และนายเอกราช อดิสัยสกล ได้รับรางวัลชมเชย 

โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง อาจารย์นคร แซ่สีและอาจารย์สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000981
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup