Prev
Next
 
Thailand International Culinary Cup 2016
 

วันที่ 7-10 กันยายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2016) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา   โดยนายจารึก  ศรีอรุณ  นายนคร  แซ่สี  นายนพสิทธิ์ ภู่ทอง  นายทรงพล วิธานวัฒนา  นางสาวปัญจมา  ประภาพันธศักดิ์ คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของทางศูนย์ฝึกปฏิบัติการฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โดยมีผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร ดังนี้

วันที่ 7 กันยายน 2559  

ประเภท  Modern Presentation Thai Cuisine (Team of 3)

                นายสุทธิภัทร   บุญทาสิน                        ได้ประกาศนียบัตร

                นายอานุภาพ   ยิ่งแสงชัย                          ได้ประกาศนียบัตร

              นางสาวลัลน์ลลิน   วงศ์สราหลวง           ได้ประกาศนียบัตร

วันที่ 8 กันยายน 2559

เหรียญเงิน ประเภท  Modern Presentation Thai Cuisine (Team of 3)

                นายภาณุพงศ์          กรุณาก้อ

                นายชยพล               หงส์โต

                นางสาวอังคณา      ลิขณะจุล

 เหรียญทองแดง ประเภท  Modern Presentation Thai Cuisine (Team of 3)

               นายเอกราช     อดิสัยสกุล

               นายกริช            แดงสังวาล

                 นายกิจติพงศ์     สุวรรณ์

ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge

นางสาวธิปัตย์     ฮั้วสกุล                ได้เหรียญเงิน

วันที่ 9 กันยายน 2559

เหรียญทองแดง ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge  (Team of 3)

                  นายนราธิป          อุปไชย

                  นางสาววนิษฐา    เมืองแทน

                  นางสาวสิวพร      กลิ่นคูณ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และ ช่วยส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งขันประกอบอาหารครั้งถัดๆไปกันด้วยนะคะ

 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 กันยายน 2559
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000790
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup