Prev
Next
 
Thailand Ultimate Chef Challenge 2016
Thailand Ultimate Chef Challenge 2016
 

THAIFEX (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2016)

เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2016 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2016) ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของทางศูนย์ฝึกปฏิบัติการฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้

โดยมีผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร ดังนี้

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เหรียญทองแดง ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge (Team of 3)

นายสมรรธพล  คุณาพิรักษ์  

นางสาวธิปัตย์  ฮั้วสกุล

นายสุรศักดิ์   ชัยมงคล 

ประเภท Main Course Meat (Beef, Lamb or Combination)

นายเกียรติศักดิ์   มณีจร                         ได้เหรียญเงิน

นายวสวัตดิ์        ปราบเสถียน                ได้เหรียญทองแดง

นายธนุตม์          สารินทร์                      ได้ประกาศนียบัตร

นายปิตุสวัสดิ์    ศรีธัญรัตน์                    ได้ประกาศนียบัตร

นายเอกชัย        กอบกุลเจนกิจ            ได้ประกาศนียบัตร

นายนนทภร     งามสุนทรานันท์            ได้ประกาศนียบัตร

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ประเภท Main Course Duck

นางสาวเกวลี        เอี่ยมแย้ม             ได้เหรียญทองแดง

นางสาวพรทิพย์    แสงกล้า               ได้ประกาศนียบัตร

นายทศพร             ระหาร                  ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge

นายสมรรธพล  คุณาพิรักษ์               ได้เหรียญทองแดง

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ประเภท World Ocean Seafood Culinary Challenge

นายวีรพงศ์       ประพฤติดี                  ได้ประกาศนียบัตร

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

นายวัชรพงศ์         เจริญวิมลรักษ์          ได้เหรียญเงิน คะแนนสูงสุด

นางสาวศรินทิพย์   เรือนไรโกเมน           ได้เหรียญเงิน

นายพลัฏฐ์              เหล่ายั่งยืนยง            ได้เหรียญเงิน

นายปริญญาวัชร     จตุวรวัฒน์                ได้เหรียญทองแดง

นายเปศล               วัฒนากิจจากุล          ได้ประกาศนียบัตร

นายณัฐวุฒิ             ศูนย์กลาง                  ได้ประกาศนียบัตร

นางสาวจันทกานต์  คงคาวิภาสันติกูล      ได้ประกาศนียบัตร

นางสาวธีระดา         อนันตเดชศักดิ์          ได้ประกาศนียบัตร

นายนราวุธ              ทองสงค์                    ได้ประกาศนียบัตร

 

ประเภท Norwegian Salmon Free style

นายสิริโรจณ์         ทรัพย์อุดม                     ได้เหรียญทองแดง

นางสาวสิรินทัศน์   เหล่าวงษา                    ได้ประกาศนียบัตร

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559

ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

นางสาววริศรา      ถนอมรัตนชัย                    ได้เหรียญทองแดง

นายปัณณทัต         ตันวัชรปาณี                    ได้เหรียญทองแดง

 

ประเภท 4 Different Individually Classic Thai Plated Dessert

นายจักราวุธ             ปานสกุล                                  ได้เหรียญทองแดง

นางสาวพรพลอย     พรหมสาขา ณ สกลนคร           ได้ใบประกาศนียบัตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และ ช่วยส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งขันประกอบอาหารครั้งถัดๆไปกันด้วยนะคะ

 

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 มิถุนายน 2559
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000871
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup