Prev
Next
 
Thailand Ultimate Chef Challenge 2014
Thailand Ultimate Chef Challenge 2014
 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2014 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2014) ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557 โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโดยมีผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร ดังนี้
 
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557    

เหรียญทองแดง ประเภท Mekong Culinary Challenge (Team of 3)

นายกัญจน์ ตั้งชูทองชัย    
นายเต็มสิทธิ์ นาโสม    
นายวรดนย์ ประสม    
     

เหรียญเงิน ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge (Team of 3)

นายถกลเกียรติ์ ลือชัย    
นายณรงค์ชัย เมืองแก้ว    
นายสุทธิ์ธิป จันตา    
     
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557    

ประเภท Main Course Meat (Beef, Lamb or Combination)

นางสาวณัฐยา วิจิตรบรรจง                      เหรียญเงิน  
นายรักษ์กิติ์ ศิริพรรณรัตน์ เหรียญทองแดง  
นายธนจักร พิราโสภา ประกาศนีบัตร  
นายคณิศรณ์ อุทัยวรรณ เหรียญทองแดง  
นายธีรพันธ์ โพธิวรรณ ประกาศนีบัตร  
นายกิตติภูมิ เชิดชัย ประกาศนีบัตร  
     

ประเภท Japanese Authentic One Dish Meal

นายปรัญชา ล่อเจริญศักดิ์  เหรียญทองแดง  
นายสิทธิชัย เจริญยงอยู่ เหรียญทองแดง  
นายธนกิจ โอภาสกิตติกวิน เหรียญทองแดง  
     

ประเภท Fruit and/or Vegetable Carving Challenge

นายณรงค์ชัย เมืองแก้ว ได้เหรียญเงิน  
     
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557    

ประเภท World Ocean Seafood Culinary Challenge

นางสาวกุศลิน ภูวดลไพศาล ประกาศนีบัตร  
นายเต็มสิทธิ์ นาโสม ประกาศนียบัตร  
นางสาวณัฐยา วิจิตรบรรจง  เหรียญทอง คะแนนสูงสุด!!
นางสาวธนัชพร โรจน์วิสุทธินันท์  เหรียญทองแดง  
นายธีรพันธ์ โพธิวรรณ  ประกาศนียบัตร  
นางสาวเจตสุดา กุลจิตติโสภณ ประกาศนียบัตร  
     
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557    

ประเภท Main Course Poultry

   
นายวีระพล เทพจิตร ประกาศนียบัตร  
นายกีรติ เลิศสถาพรสุข  ประกาศนียบัตร  
นางสาวเจตสุดา กุลจิตติโสภณ ประกาศนียบัตร  
นางสาวญาดา เขมะศักดิ์ชัย เหรียญทองแดง  
นายธีรพันธ์ โพธิวรรณ เหรียญทองแดง  
นางสาวปานหทัย คุณกิจไพบูลย์ ประกาศนียบัตร  
นายพีรภัทร โพธิ์สกุล ประกาศนียบัตร  
     

ประเภท 4 Different Individually Western Plated Dessert

นางสาวกวินนา ประโยชน์ยิ่ง เหรียญทองแดง  
นางสาวพุทิตา เจียมเจริญศักดิ์ เหรียญทอง  
     
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557    

ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

นางสาวณัฐยา วิจิตรบรรจง  เหรียญทอง  
นางสาววรรณพร คำเกิด ประกาศนียบัตร  
นางสาวกัญจน์กณิศ กันตกมลวงศ์  เหรียญทองแดง  
     

ประเภท 4 Different Individually Classic Thai Plated Dessert

นายเทพบดี มงคลปฏิบัติ เหรียญทอง  
นางสาวณัชวากร จู้มงคล เหรียญทองแดง  
     
 
ถึงแม้จะมีอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ทางการเมือง แต่ทั้งผู้ฝึกซ้อมและนักศึกษาก็สู้ และได้ประสบการณ์ดีๆ จากการแข่งขันครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะ

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001416
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup