4
Prev
Next
 
โครงการอบรมฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น
 

สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดทำโครงการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557 - 2 กรกฎาคม 2557 โดยเชิญอาจารย์ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้แก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16 กรกฏาคม 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001786
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup