5
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 9/2566
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 9/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์แม้น วงษ์พระจันทร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ชงเครื่องดื่ม ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
 
 
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000012
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup