4
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
 
วันที่ 21-22 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู  ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และขนมชั้น เม็ดขนุน ทองเอก และลูกชุบ ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

//Admin_Chunyarpat
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 มกราคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000032
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup