2
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์)
 

วันที่ 10 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น191 (วันเสาร์) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ห้วข้อ อาหารและหลักการประกอบอาหาร รายละเอียดวิชา การเตรียมวัตถุดิบก่อนการปรุง การชั่ง ตวง วัด ขั้นตอนการประกอบอาหาร การตัด หั่น แต่ง ผักผลไม้และเนื้อสัตว์การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้ว ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ และ
โดยมี อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในส่วนของภาคเรียนทฤษฎี ห้วข้อ การจัดสุขาภิบาล รายละเอียดวิชา : การจัดสุขาภิบาลอาหารทั้งในส่วนของผู้ประกอบอาหาร สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ปรุงแล้ว

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_sr

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 กันยายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000090
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup