2
Prev
Next
 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่1/2565 "กล้วยบวชชี"
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่1/2565 "กล้วยบวชชี"
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม และ อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู กล้วยบวชชี ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
//Admin_Aittinun

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000123
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup