5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
 
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีดร.พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู  ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และขนมชั้น โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู เม็ดขนุน ทองเอก และลูกชุบ ณ ห้อง10305 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Aittinun //Admin_Sunisa

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 กรกฏาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000055
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup