5
Prev
Next
 
ประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง
 

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยมีวาระสำคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 65 การรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 65 การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา รวมถึงพูดคุยกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup