6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
 

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ และขนมชั้น ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื้อหาข่าวโดย //Admin_CC

ภาพโดย //Admin_SR //Admin_PP

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 มกราคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000319
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup