5
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือน กรกฎาคม 2567  [1 - 31 กรกฎาคม 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 206 [29 มิถุนายน - 26 ตุลาคม 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือนมิถุนายน 2567 [1 - 30 มิถุนายน 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 80 [29 มิถุนายน - 21 กันยายน 2567]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่นที่ 98  [26 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2567]
 

 
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203(วันเสาร์)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู กระทงทอง ส้มตำ แกงกะหรี่ ห่อหมก และทับทิมกรอบ ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10304 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 205 (วันอาทิตย์)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 205 (วันอาทิตย์) โดยมี ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ การจัดการด้านธุรกิจอาหารไทย ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 204 (วันเสาร์)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 204 (วันเสาร์) โดยมี ดร. นิพัทธ์ชนก นาถพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8 โดยมี อาจารย์ธีรวรรณ ศรีทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 18/2567 (อบรมหลักสูตรกาแฟและ เบเกอรี่สำหรับกาแฟให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ)
อบรมหลักสูตรระยะสั้น อาหารไทย 1
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู แกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกะหรี่ไก่ พะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้องปฏิบัติการ 10201 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10206 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 จัดอบรมการทำอาหารและขนมไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ King’s College Bangkok
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารและขนมไทย ให้กับนักเรียนในระดับชั้น Year 5 โรงเรียนนานาชาติ King’s College Bangkok จำนวน 78 คน
 จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1