5
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น การจัดดอกไม้เบื้องต้น เดือน สิงหาคม 2567  [31 สิงหาคม - 1 กันยายน  2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือน สิงหาคม 2567  [1 - 31 สิงหาคม  2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 207 [4 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือน กรกฎาคม 2567  [1 - 31 กรกฎาคม 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 206 [29 มิถุนายน - 26 ตุลาคม 2567]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือนมิถุนายน 2567 [1 - 30 มิถุนายน 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 80 [29 มิถุนายน - 21 กันยายน 2567]
 

 
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 205 (วันอาทิตย์)
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 205 (วันอาทิตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ การแกะสลัก ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 อาคาร 10 ชั้น 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 203 (วันอาทิตย์)
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203 (วันอาทิตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู ฉู่ฉี่กุ้ง ยำถั่วพลู ล่าเตียง ต้มข่าไก่ และสังขยาฟักทอง ณ ห้องปฏิบัติการ 10201 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10304 และ 10305 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 204(วันเสาร์)
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 204 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปกิบัติ ในเมนู ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ดเป็ดย่าง หมี่กรอบ และสาคูเปียกลำใย ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และ 10304 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 98
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 98 โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู อาหารเช้าแบบยุโรป Omelet, Scrambled, Poached Eggs, French Toasts, Pancakes, White Chicken Stock และ Chicken Kiev ณ ห้องบรรยายและสาธิต และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8 โดยมี อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู Paella, Gazpacho, Escabeche และ Churros ณ ห้องบรรยายและสาธิต และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1 ให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1 ให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองสารสนเทศเเละดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองสารสนเทศเเละดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรม โดยพาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน เเละการจัดอบรมให้กับบุคคลภายนอก ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203(วันเสาร์)
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 204 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปกิบัติ ในเมนู แกงป่า ผัดไทย ขนมกล้วย และแกงเลียง ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และ 10304 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต