2
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ธันวาคม 2565 [1 - 31 ธันวาคม 2565]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 195 (วันเสาร์) 96ชั่วโมง (สถานที่อบรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร) [17 ธันวาคม 2565 - 25 มีนาคม 2566]
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่นที่ 78 (วันเสาร์) [28 มกราคม - 8 เมษายน 2566]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 5 (วันอาทิตย์) [22 มกราคม - 2 เมษายน 66]
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 194 (วันอาทิตย์) [27 พฤศจิกายน 2565 - 19 มีนาคม 2566]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 95 (วันเสาร์) [26 พฤศจิกายน 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2566]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) [25 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2565]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการปรุงประกอบอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร  [5 กรกฎาคม 2565 และ 12 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) ปิดรับสมัคร!! [17 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2565]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
 

 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2/2566
วันที่ 28 พฤศจิกายน 65 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2566 หลักการใช้อาหารสำเร็จรูป เพื่อประกอบอาหารเมื่อน้ำท่วม ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 194 (วันอาทิตย์)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น194 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ณ ห้องสาธิต อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น193 (วันเสาร์)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น193 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10102 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10305 อาคาร10 ชั้น3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย3
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 3 โดยมี อาจารย์ณัฐจยา เมฆราวี และอาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 10102และ10206 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1 โดยมี อาจารย์วันธนา ลวณางกูร และอาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต