5
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือน เมษายน 2567 [1 - 30 เมษายน 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 204 [23 มีนาคม - 17 สิงหาคม 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 40 [24 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567]
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 8 [16 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2567 (วันเสาร์)]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น เดือน มีนาคม 2567  [1 - 31 มีนาคม 2567]
 

 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 5/2567 ฝึกอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู เครื่องดื่มน้ำพันซ์ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียน ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 203 (วันอาทิตย์)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 203 โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุญชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97 โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายและสาธิต และห้องปฏิบัติการ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ข้าวแช่
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรข้าวแช่ โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 10201 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10206 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เค้กและขนมปัง
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร เค้กและขนมปัง โดยมี อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "อาหารว่างจีน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "อาหารว่างจีน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 202 (วันเสาร์)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ ICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต