4
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2566 [1 - 31 มีนาคม 2566]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันเสาร์) 105 ชั่วโมง  [25 กุมภาพันธ์ 2566 – 10 มิถุนายน 2566 ]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 196 (วันอาทิตย์) 105 ชั่วโมง  [19 กุมภาพันธ์ 2566 - 11 มิถุนายน 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มกราคม 2566 [1 - 31 มกราคม 2566]
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่นที่ 78 (วันเสาร์) [28 มกราคม - 8 เมษายน 2566]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 5 (วันอาทิตย์) [22 มกราคม - 2 เมษายน 66]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 95 (วันเสาร์) [26 พฤศจิกายน 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2566]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 38 (วันอาทิตย์) [25 กันยายน - 27 พฤศจิกายน 2565]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการปรุงประกอบอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร  [5 กรกฎาคม 2565 และ 12 กรกฎาคม 2565]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) ปิดรับสมัคร!! [17 กรกฎาคม - 11 กันยายน 2565]
 

 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 78 (วันเสาร์)
วันที่ 28 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 78 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ณัชนก นุกิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ "การจัดการธุรกิจเบเกอรี่" และ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ "การสุขาภิบาล" ณ ห้องบุญชาติ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 193 (วันเสาร์)
วันที่ 28 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 193 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 10304 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ(ยุโรป)Plus  (วันเสาร์)
วันที่ 28 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรอาหารยุโรป (Plus) รุ่น 95 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยายและห้องเมน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
วันที่ 31 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จำนวน 14 ท่าน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการอาหา เครื่องดื่ม และเบเกอรี ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2
วันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย2 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น5 (วันอาทิตย์)
วันที่ 29 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น5 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ "เทคนิคการประกอบอาหาร และ วิธีการเลือกวัตถุดิบ" และหัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัว ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น194 (วันอาทิตย์)
วันที่ 29 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น194 (วันอาทิตย์)โดยมีอาจารย์จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง10304 อาคาร10 ชั้น3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต