5
Prev
Next
 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
 

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพภาคบริการ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1และ2 ตามใบอนุญาตเลขที่ กท.0022.1/2565

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ดังนี้

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ

3.มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

4.ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ

5.เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ หรือ

6.เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ หรือ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ เสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4.ข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 (อย่างน้อย 2 เข็ม) จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือ สำหรับใบTranscript(กรณีกำลังศึกษาอยู่) หรือ ใบผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

6.ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ

3. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    - ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร นับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ เสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน ด้านอาหารไทย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ

5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

6.ข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 (อย่างน้อย 2 เข็ม) จำนวน 1 ฉบับ

7.ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (อาคาร 12 ชั้น 6)

โทร. 0-2244-5391-2

ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 มีนาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0056646
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup