Prev
Next
 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพ   ผู้ประกอบอาหารไทย ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม.002/2553

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ดังนี้

1.ไม่เคยต้องโทษ และ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ

3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร หรือผ่านการเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมง

 

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือ ใบTranscript หรือ ใบผ่านการฝึกอบรม จำนวน 2 ชุด

4.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 2 ชุด

5.ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ดังนี้

1.ไม่เคยต้องโทษ

2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ด้านการประกอบอาหารไทย) 

 

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน ด้านอาาหารไทย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 2 ชุด

4.สำเนาใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ชุด

5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 2 ชุด

6.ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (อาคาร 12 ชั้น 6)

โทร.0-2244-5391-3

 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23 กรกฏาคม 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0019684
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup