5
Prev
Next
 
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ
 

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น1 และชั้น2 เลขที่การรับรององค์กร CB-0235-A

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบฯ ชั้น 1

1. สัญชาติไทย

2. สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3. มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน

5. มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และ/หรือ ผ่านการอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ชั้น 1

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป
 • ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี)

******************************************************************************************************

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบฯ ชั้น 2

1. สัญชาติไทย

2. สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3. มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงาน

5. มีประสบการณ์ การทำงานในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ/หรือ ผ่านการอบรม การประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ชั้น 2

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป
 • ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ (ใบสมัครมีจำนวน 4 หน้า)

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 มีนาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001290
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup