Prev
Next
 
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเกี่ยวกับ (งานด้านสุขาภิบาล และงาน 5 ส.) และการพัฒนาตน (บุคลิกภาพด้านการสื่อสาร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา กรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ การบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05 กรกฏาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000119
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup