Prev
Next
 
สาธิตการ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018
สาธิตการ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดสาธิตการทำ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันธนา ลวณางกูร อาจารย์นันทิยา วิวรรธนมุกดา อาจารย์ชัยชนะ วัฒนวรเวทย์ อาจารย์กัลยาณี พันนาสี อาจารย์วาสนา นามะศิริ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000183
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup