Prev
Next
 
โครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมโครงการ Mice City กิจกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทองและ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหาร ความรู้และทักษะการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ การฝึกปฏิบัติการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ และการวัดการประเมินผล ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 ธันวาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000286
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup