Prev
Next
 
Thailand International Culinary Cup 2017
Thailand International Culinary Cup 2017
 

เมื่อวันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)

สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2017) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา   นำโดย อ.พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อ.ญาณัช มะอาจเลิศ  อ.นพสิทธิ์ ภู่ทอง   อ.ปัญจมา  ประภาพันธศักดิ์ อ. สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาลและคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของทางศูนย์ฝึกปฏิบัติการฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โดยมีผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2560

ประเภท Duck Main Course

นาย นราธิป คำนิล รหัสนักศึกษา 5911056721060 หลักสูตรเทคโนโยลีการประกอบอาหาร ได้ประกาศนียบัตร

นางสาว วริศรา สถาปนศิริ รหัสนักศึกษา 5811056160039 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท Wagyu Main Course

นาย บดินทร์เดชา ตันมาละ รหัสนักศึกษา 5811056721120 หลักสูตรเทคโนโยลีการประกอบอาหาร ได้เหรียญทองแดง

นางสาว รัตนาวดี แสนอู รหัสนักศึกษา 5911056722041 หลักสูตรโภชนาการ ได้ประกาศนียบัตร

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

 ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine 

นาย ภาณุวัฒ์ สายวงค์ รหัสนักศึกษา 5811056722043 หลักสูตรโภชนาการ ได้เหรียญทองแดง

นางสาว ณัฐชยา มหาวุฒิ รหัสนักศึกษา 5811056721177 หลักสูตรเทคโนโยลีการประกอบอาหาร ได้เหรียญทองแดง

นาย จิรวัฒน์ บัวไสว   รหัสนักศึกษา 5911056722005 หลักสูตรโภชนาการ ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท Burgere innovation 

นาย วัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง รหัสนักศึกษา 5811056160044 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้เหรียญทองแดง

 

วันที่ 9 กันยายน 2560

ประเภท Classic Thai Cuisine

นาย ปัญญพัตน์ แสงจันทร์ รหัสนักศึกษา 5911056721040 หลักสูตรเทคโนโยลีการประกอบอาหาร ได้เหรียญเงิน

นาย จิรพนธ์ บุญเพ็ญ รหัสนักศึกษา 5811056723053 หลักสูตรแปรรูป  ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท The Best of Culinary Team Team of 3 ได้เหรียญทองแดง

นาย นิติภูมิ แก้วขาว รหัสนักศึกษา 5911056722069 หลักสูตรโภชนาการ

นาย อัษฎา รัตนสร้อย รหัสนักศึกษา 5811056721027 หลักสูตรเทคโนโยลีการประกอบอาหาร

นาย อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ รหัสนักศึกษา 5911056722060 หลักสูตรโภชนาการ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและช่วยส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งขันประกอบอาหารครั้งถัดๆไปกันด้วยนะคะ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 กันยายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000254
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup