Prev
Next
 
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ  จัดสร้างขึ้นโดย โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์และแบบปราณีต และกรีนเทคโนโลยี ได้ให้บริการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป และนิทรรศการของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และโครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก  จังหวัดนครนายก 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02 สิงหาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000210
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup